JS: 140 pytań

dlaczego [1,2,3] === [1,2,3] zwraca false?

junior

Dana jest tablica ciągu liczb, np. [4, 7, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 12, 13]... (dużo więcej liczb). Znajdź najdłuższy, monotoniczny podciąg w tej tablicy. Czas 30 minut.

senior

Czy rozszerzanie prototypów obiektów wbudowanych w JavaScript (np. Array.prototype albo Object.prototype) jest dobrym pomysłem?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy metodami empty, remove a detach w jQuery?

junior

Czym jest Property Descriptor? Omów jego składowe.

mid

Czym jest propagacja i delegacja zdarzeń?

junior

Wyjasnij pojecia immutability oraz persistent data structures?

senior

Czym sa funkcje wyższego rzędu (higher order functions)?

mid

Napisać TODO app zgodnie z MVC. Wymagania: dodawanie / usuwanie / pobieranie listy zadań z serwera (istniejące REST API, napisać tylko front-end).

mid

Stworzyć w VueJS dropdown, który ma kilkanaście opcji. Każda opcja wyświetlana jest z użyciem innego fonta z Google Fonts, a etykieta opcji zawiera nazwę tego fontu. Po wyborze danej opcji z dropdowna tekst obok powinien zostać wyświetlony z użyciem wybranego fontu.

junior

Jaka jest różnica między null a undefined?

junior

Scharakteryzuj programowanie funkcyjne.

junior

Jaki jest zakres widoczności zmiennych (scope)?

junior

Podaj przykład wycieku pamięci (memory leak). Jak mu zaradzić?

mid

Jaka jest różnica między klasą a obiektem?

junior

Jaki będzie output logów poniższego kodu:

for (var i = 0; i < 10; i++) {
    setTimeout(function() { 
		console.log(i);
		}, 100 * i);
}
junior

Jaka jest różnica między Java a JavaScript?

junior

Napisz funkcję, która jako argument przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i zwraca ten ciąg znaków, ale z każdym słowem rozpoczynajacym się od wielkiej litery.

Przykład: "john doe foo bar", oczekiwany wynik: "John Doe Foo Bar".

junior

ECMAScript i JavaScript — jaka jest różnica?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!