JS: 128 pytań

Jaki będzie wynik wywołania setTimeout z wartością czasu 0?

junior

Jaka jest różnica między zadeklarowaniem zmiennej z użyciem słowa var a z pominięciem?

var x = 1; 
// vs
y = 1;
junior

Wyjaśnij różnice pomiędzy zdarzeniem click, a atrybutem onclick.

junior

Napisz algorytm, który sprwadzi czy nawiasy w ciągu znaków są domknięte i pasujące.

Na przykład, "{ac[bb]}", "{dklf(df(kl))d]{}" i "{[[[]]]}" są poprawne. Ale "{3234[fd" i "{df][d}" już nie.

mid

Jak zaimplementować stos (Stack) w JS

junior

Czy dane przechowywane w localStorage są widoczne w innych aplikacjach (pod innymi domenami)?

junior

Opisz czym jest kolejka zdarzeń / pętla zdarzeń (event loop).

senior

Jaki będzie wynik sprawdzenia tego warunku?

console.log(3 > 2 > 1);

Dlaczego tak się dzieje?

mid

Czym są polyfille i do czego służą? Czym różni się polyfill od shim?

mid

dlaczego [1,2,3] === [1,2,3] zwraca false?

junior

Dana jest tablica ciągu liczb, np. [4, 7, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 12, 13]... (dużo więcej liczb). Znajdź najdłuższy, monotoniczny podciąg w tej tablicy. Czas 30 minut.

senior

Czy rozszerzanie prototypów obiektów wbudowanych w JavaScript (np. Array.prototype albo Object.prototype) jest dobrym pomysłem?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy metodami empty, remove a detach w jQuery?

junior

Czym jest Property Descriptor? Omów jego składowe.

mid

Czym jest propagacja i delegacja zdarzeń?

junior

Wyjasnij pojecia immutability oraz persistent data structures?

senior

Czym sa funkcje wyższego rzędu (higher order functions)?

mid

Napisać TODO app zgodnie z MVC. Wymagania: dodawanie / usuwanie / pobieranie listy zadań z serwera (istniejące REST API, napisać tylko front-end).

mid

Stworzyć w VueJS dropdown, który ma kilkanaście opcji. Każda opcja wyświetlana jest z użyciem innego fonta z Google Fonts, a etykieta opcji zawiera nazwę tego fontu. Po wyborze danej opcji z dropdowna tekst obok powinien zostać wyświetlony z użyciem wybranego fontu.

junior

Jaka jest różnica między null a undefined?

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!