Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu devfaq.pl

 1. Postanowienia ogólne (wstępne)
  1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania z serwisu devfaq.pl (dalej zwanego „Serwisem”) dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych „Użytkownikami”)
  2. Administratorem Serwisu jest Type of Web - Michał Miszczyszyn, NIP PL6040080451, REGON 366128021, ul. Bażantowa 9/21, 80-175 Gdańsk (dalej zwany „Usługodawcą”)
  3. Serwis internetowy devfaq.pl służy do przechowywania i udostępniania pytań rekrutacyjnych dodawanych przez Użytkowników innym Użytkownikom. Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem dodawania i przechowywania dodawanych przez Użytkowników pytań.
  4. Treści umieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 2. Korzytanie z Serwisu
  1. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu ani treści w nim zamieszczonych do działalności komercyjnej. Pod pojęciem działalności komercyjnej rozumie się jakąkolwiek działalność marketingową, promocyjną lub wspomagającą te działania, na przykład umieszczanie reklam w treściach dodawanych do Serwisu, lub dowolne inne sposoby czerpania korzyści majątkowej z Serwisu.
  2. Dodając treść do Serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą w prawie i niniejszym Regulaminie, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich, umów o zachowaniu poufności i innych.
  3. Użytkownik zrzeka się majątkowych praw autorskich do dodawanych w Serwisie treści i niniejszym nieodpłatnie przekazuje je na rzecz Usługodawcy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, moderowania, a także do niepublikowania treści dodawanych przez Użytkowników celem utrzymania wysokiej jakości treści w Serwisie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści z Serwisu w przypadku wiarygodnego zawiadomienia o złamaniu prawa od innego podmiotu, a także w innym przypadku bez podania przyczyny.
  6. Użytkownik może korzystać z treści zamieszczonych w Portalu zgodnie z Dozwolonym Użytkiem określonym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w artykułach 23 — 35.
  7. Jeśli zdaniem Użytkownika zamieszczona treść narusza prawo, Regulamin lub zasady dobrego smaku, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy przy pomocy poczty elektronicznej lub za pośrednictwem odpowiednich formularzy kontaktowych w Serwisie.
  8. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wspierania tylko wybranych najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązany jest do używania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi i niniejszym Regulaminem oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:
   1. korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników
   2. umieszczania wyłącznie treści związanych z tematyką Serwisu
   3. bieżącego kontrolowania zmian w niniejszym Regulaminie
   4. poprawnego formatowania dodawanych treści z wykorzystaniem technologii Markdown w standardzie CommonMark, a także do przestrzegania zasad ortografii i gramatyki języka polskiego
 4. Nakazy i zakazy
  1. Użytkownikowi zabrania się:
   1. umieszczania treści o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18-roku życia
   2. rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści do których Użytkownik nie posiada praw lub uprawnień do ich publikacji
   3. umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazim, komunizm oraz inne zbrodnicze ideologie
   4. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł
   5. nadmiernego obciążąnia serwera, na którym znajduje się Serwis
   6. umieszczania w Serwisie treści zawierających jakiekolwiek dane osobowe lub nazwy firm
 5. Odpowiedzialność i sankcje
  1. Dodając treść do Serwisu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą w prawie i niniejszym Regulaminie, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich, umów o zachowaniu poufności i innych.
  2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Usługodawcy z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw tych osób trzecich przez treści zamieszczone przez Użytkownika, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy oraz przejmie na siebie w całości koszta ewentualnego postępowania sądowego, zasądzonych odszkodowań oraz inne.
  3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez Użytkownika może skutkować blokadą dostępu do Serwisu i/lub w przypadku gdy złamane zostały przepisy prawa, zawiadomieniem odpowiednich służb oraz skierowaniem sprawy do sądu.
  4. Za Naruszenie niniejszego Regulaminu rozumie się także namawianie innych osób do jego naruszenia, a także ułatwianie jego obchodzenia, jak również czerpanie korzyści majątkowych z tych czynności.
 6. Wyłączenie odpowiedzialności i zastrzeżenia
  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
   1. wszelkie szkody wynikające ze sposobu w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu.
   2. jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego działania Serwisu
   3. jakiekolwiek szkody wyniakające z braku dostępu do Serwisu
   4. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej
   5. jakiekolwiek informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkowników
   6. szkody powstałe w związku z treściami dodawanymi przez Użytkowników
  2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. zmiany parametrów oraz sposobu działania Serwisu
   2. wyłączania Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników
   3. usunięcia treści dodawanych przez Użytkowników
   4. całkowitego zaprzestania świadczenia usług
   5. przeniesienia wszelkich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie devfaq.pl na inny podmiot
   6. wykorzystywania treści dodawanych przez Użytkowników w Serwisie, a także poza nim, nie wyłączając celów komercyjnych
 7. Zmiany Regulaminu
  1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane przez Usługodawcę w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
  2. Zmiany w Regulaminie będą publikowanie w postaci tekstu jednolitego na podstronie Serwisu.
  3. W przypadku braku akceptacji postanowień Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązującą treść Regulaminu.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres abuse@devfaq.pl
  2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12. grudnia 2017 r.